MOU RETURN  ที่ครบการจ้าง 4 ปี

25 December , 2023

MOU RETURN  ที่ครบการจ้าง 4 ปี

MOU RETURN หมายถึง นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU สัญชาติกัมพูชาละสัญชาติลาว กรณีนายจ้างมีแรงงานเดิมอยู่แล้ว แรงงานอยู่ที่ประเทศไทย

นายจ้างจะต้องยื่นเรื่องดำเนินการ ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนที่เอกสารใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่า (VISA) จะครบอายุ

นายจ้างจะต้องยื่นขอหนังสือนำเข้า (Demand Letter) ต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้

• แรงงานต่างด้าว
o สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
o สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
o รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังขาวโดยถ่ายจากมือถือ จำนวน 4 รูป (ชุดสุภาพ)

• แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ 1 ชุด
• ข้อมูลค่าแรงและสวัสดิการของแรงงาน
• รูปถ่ายลักษณะการทำงานและบริเวณที่พัก ห้องนอน และห้องน้ำ ของแรงงาน อย่างละ4-6รูป
• นายจ้างบุคคลธรรมดา
oสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด
o ใบทะเบียนพาณิชย์ (ธุรกิจค้าขาย)

• นายจ้างนิติบุคคล
o หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน 4  ชุด (พร้อมกรรมลงนามเซ็นชื่อและประทับตราบริษัท)
o สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนของกรรมการ 4 ชุด
o เอกสารรับเหมาก่อสร้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี 1 ชุด (ประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้าง)

ติดต่อสอบถามผ่าน LINE บริษัท คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

© บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​.​ All right reserved