OUR
SERVICES​

จัดส่งแรงงานให้ผู้ประกอบการแล้ว เราจะดำเนินการหลังจากเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่อาจจะไม่เข้าใจกันระหวางแรงงานกับนายจ้าง​

 รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว
ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

นำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว

ด้วยระบบ MOU เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 100% 

 

 • PASSPORT
 • VISA (NON-LA) 2 ปี
 • ใบอนุญาตทำงาน        ( WORKPERMIT) 2 ปี
 • ตรวจสุขภาพ (HEALTH CHECK)

ให้บริการเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

 

 

 • ต่อใบอนุญาตทำงาน (WORKPERMIT)
 • เปลี่ยนนายจ้าง
 • แจ้งเข้าทำงาน
 • แจ้งออกจากงาน

ให้บริการเกี่ยวกับด้านการขอ วีซ่า และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

 • ต่อ VISA (NON-LA)
 • รายงานตัว 90 วัน
 • แจ้งที่พักอาศัย
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

บริหารจัดการดูแลแรงงานทั้งระบบ 

(Out Source)​

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou , รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว, ต้องการ แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou , รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว, ต้องการ แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

OUR
SERVICES​

จัดส่งแรงงานให้ผู้ประกอบการแล้ว เราจะดำเนินการหลังจากเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่อาจจะไม่เข้าใจกันระหวางแรงงานกับนายจ้าง​

รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ​

 รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว
ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

( นำเข้าใหม่ ) แบบ MOU

จัดหาแรงงานต่างด้าว MOU ทั้งเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 100%  โดยจะบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและแรงงานตั้งแต่

 

 • การจัดเตรียมและดำเนินการด้านเอกสารแบบฟอร์มขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว
 • การดำเนินการด้านเอกสารสัญญาจ้างแรงงานกับประเทศต้นทาง
 • ดำเนินการนำเข้าแรงงานและใบอนุญาตทำงานหรือบัตรชมพู
 • ดำเนินการเรื่องวีซ่าแรงงานต่างด้าว
 • ดำเนินการตรวจสุขภาพแรงงาน
 • การดำเนินการจัดทำ Name list และขึ้นทะเบียนแรงงาน

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

กลุ่มครบวาระ 4ปี ) แบบ MOU

 เป็นบริการนำเข้าหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานกลุ่มแรงงานที่อยู่ครบวาระ 4 ปี โดยจะทางบริษัทจะดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ดังนี้

 • ดำเนินการเรื่องการตรวจสุขภาพแรงงาน เพื่อขอใบรับรองแพทย์สำหรับยืนยันในการขออนุญาตทำงาน
 • ยื่นต่อใบอนุญาตทำงานกับสำนักงานจัดหางานเพื่อให้แรงงานสามารถทำงานต่อได้อีก 2 ปี หรือขอเอกสารอนุญาตเข้ามาทำงานใหม่ สำหรับแรงงานที่ต้องการกลับมาทำงานอีกครั้ง
 • ดำเนินการเรื่องต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว

บริการด้านการจัดการแรงงานต่างด้าว

 นอกจากจะเป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวเพื่อนำแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้ว ก็ไม่เพียงแค่เรื่องนำเข้าแรงงานเท่านั้น แต่ยังดูแลบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างครอบคลุม เพื่อลดภาระให้กับฝ่าย HR ของกลุ่มนายจ้างด้วย ทั้ง

 

 • การสรรหาพนักงานแรงงาน Out Source ที่มีความสามารถตรงกับความต้องการของนายจ้าง

 • จัดหาที่พักอาศัยที่เหมาะสมให้กับแรงงาน
 • อำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและแรงงาน ในการแจ้งเข้าทำงาน การเปลี่ยนนายจ้างและการแจ้งออกจากงาน
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

บริการด้านการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

เป็นบริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานต่างด้าว MOU ที่ทำงานมาแล้ว 2 ปี โดยจะดำเนินการให้ดังนี้

 • ดำเนินการเรื่องต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานที่ทำงานครบ 2 ปีแรก
 • ดำเนินการต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวสำหรับการทำงานใน 2 ปีหลัง
 • ดำเนินการแจ้งเข้า - แจ้งออกของแรงงาน
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

บริการให้คำปรึกษาเรื่องการนำเข้าแรงงาน

เป็นบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดหางานต่างด้าวในประเด็นต่าง ๆ แก่บริษัทนายจ้าง โดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง

 • เรื่องของข้อกฎหมายในการนำเข้าแรงงาน
 • ขั้นตอนและวิธีการนำเข้าแรงงาน MOU
 • ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่าง ๆ ที่นายจ้างควรรู้ในการนำเข้าและการบริหารจัดการแรงงาน

ทั้งหมดนี้คือการบริการของเรา ป.ไชยโย บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวชั้นนำ ที่ภาคธุรกิจไทยไว้วางใจได้เสมอ

“ดำเนินงานว่องไว ทันใจผู้ประกอบการ”

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou