ป.ไชยโย | บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บริการทำหนังสือเดินทาง Passport ลาว พม่า กัมพูชา
ป.ไชยโย บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU 3 สัญชาติ - พม่า ลาว กัมพูชา

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU 3 สัญชาติ - พม่า ลาว กัมพูชา

MOU MYANMAR

 • check mark Iconcheck mark Iconcheck mark Icon
 • check mark Iconcheck mark Iconcheck mark Icon

  บริการจัดหาแรงงาน
  AGENCY เมียนม่า PASSPORT + NAMELIST+VISA

 • check mark Iconcheck mark Iconcheck mark Icon

  ใบอนุญาตทำงาน

 • check mark Iconcheck mark Iconcheck mark Icon

  ประกันสุขภาพ 4 เดือน

 • check mark Iconcheck mark Iconcheck mark Iconcheck mark Icon

  ค่าเดินทางจากด่านชายแดนถึงสถานประกอบการ

 • check mark Iconcheck mark Iconcheck mark Iconcheck mark Icon

  ตรวจสุขภาพ 5 โรค + ATK+ ค่าใช้จ่ายหน้าด่านชายแดน

 MOU MYANMAR - ป.ไชยโย | บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

MOU LAOS

 • check mark Icon
 • check mark Icon

  บริการจัดหาแรงงาน
  AGENCY ลาว PASSPORT + NAMELIST+VISA

 • check mark Icon

  ใบอนุญาตทำงาน

 • check mark Icon

  ประกันสุขภาพ 4 เดือน

 • check mark Icon

  ค่าเดินทางจากด่านชายแดนถึงสถานประกอบการ

 • check mark Icon

  ตรวจสุขภาพ 5 โรค + ATK+ ค่าใช้จ่ายหน้าด่านชายแดน

 MOU LAOS - ป.ไชยโย | บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

MOU CAMBODIA

 • check mark Iconcheck mark Iconcheck mark Icon
 • check mark Iconcheck mark Iconcheck mark Icon

  บริการจัดหาแรงงาน
  AGENCY กัมพูชา PASSPORT + NAMELIST+VISA

 • check mark Iconcheck mark Iconcheck mark Icon

  ใบอนุญาตทำงาน

 • check mark Iconcheck mark Iconcheck mark Icon

  ประกันสุขภาพ 4 เดือน

 • check mark Iconcheck mark Iconcheck mark Icon

  ค่าเดินทางจากด่านชายแดนถึงสถานประกอบการ

 • check mark Iconcheck mark Iconcheck mark Icon

  ตรวจสุขภาพ 5 โรค + ATK+ ค่าใช้จ่ายหน้าด่านชายแดน

MOU CAMBODIA - ป.ไชยโย | บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
ติดต่อขอใบเสนอราคา

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ MOU  พม่า กัมพูชา ลาว

1. ยื่น Demand จัดหางาน (ประมาณ 7-14 วัน)
2. ส่ง Demand ไปให้ agency กัมพูชา , ลาว เพื่อทำ Name List(ประมาณ 1 อาทิตย์ ได้ Name List)
3. ได้ Name List แล้ว ทำ ตท.2 จ่ายค่า Work Permit (ใบอนุญาตทํางาน) ที่จัดหางานจังหวัด(ประมาณ 7-14 วัน)
4. ส่งเอกสารเข้ากระทรวงแรงงาน (7-14 วัน)
5. ได้รับเอกสารส่งหนังสือCalling Visa ไปประเทศต้นทาง (ประมาณ 15 วัน) ส่วนเอกสาร ตม.
6. ทำ Smart Card (ขึ้นทะเบียนต่างด้าว) และตรวจลงตราวีซ่า (1 วัน)
7. ตรวจโรค (1 วัน) และ นําแรงงานต่างด้าวเข้าไทย
8. แจ้งเข้าขั้นตอนสุดท้ายที่จัดหางาน (ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่เข้ามาทำงาน)

ระยะเวลาดําเนินการ
ประมาณ 45-120 วัน ทําการ (นําจากวันยื่น Demand เข้าจัดหางาน) ขึ้นอยู่กับทางการ วันหยุดของแต่ละประเทศ และ การดําเนินการของแต่ละประเทศ

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อทำ MOU สำหรับนายจ้าง

1. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน)
2. บัตรประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
4. แผนที่ตั้งสถานที่ทำงาน
5. รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พัก
6. กรณีกิจการก่อสร้างต้องมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
7. กรณีร้านค้าสัญญาเช่าแผงหรือทะเบียนการค้า
8. รายละเอียดความต้องการสวัสดิการและลักษณะการทำงาน ข้อกำหนดต่างๆ

เอกสารของแรงงานต่างด้าว

1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. ใบเกิด
4. พาสปอร์ต , ใบอนุญาตทำงาน
5. รูปถ่าย 2นิ้ว

ป.ไชยโย - ประมาณการกำหนดหารนำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติลาว
ป.ไชยโย | บริการนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) แบบคนงานใหม่ Fresh Worker

บริการนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) แบบคนงานใหม่ Fresh Worker

ดําเนินการนําเข้าแรงงานที่ยังไม่เคยเข้ามาทํางานในประเทศไทย หรืออาจจะเคยเข้ามาทํางานแล้วแต่กลับไปประเทศตนเอง และต้องการกลับเข้ามาทํางานในประเทศไทยใหม่อีกครั้ง ด้วยกระบวนการ MOU ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอํานวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ตั้งแต่การจัดทําเอกสารการคัดเลือกแรงงานให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง เช่น เพศ อายุ นํ่าหนัก ส่วนสูง Basic skill การเดินทางไปเซ็นสัญญากับแรงงานที่ประเทศต้นทาง การยื่นขออนุญาตทํางาน ขอวีซ่า รวมทั้งตรวจสุขภาพ โดยมีการทําสัญญาการทํางาน 2 ปี และสามารถต่ออยุได้อีก 2 ปี รวมเป็น 4 ปีโดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ป.ไชยโย | ให้บริการนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) แบบคนงานเก่า MOU Return

ให้บริการนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) แบบคนงานเก่า MOU Return

สําหรับนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยแต่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือในการดําเนินการด้านเอกสาร การเซ็นสัญและดําเนินการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้แรงงานมีวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน สามารถอยู่ทํางานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความสะดวกสบายให้กับนายจ้างและลูกจ้าง

ป.ไชยโย | การต่อวีซ่า ใบอนุญาติทํางาน และตรวจสุขภาพ

การต่อวีซ่า ใบอนุญาติทํางาน และตรวจสุขภาพ

บริการต่อวีซ่า / ใบอนุญาตการทํางานและตรวจสุขภาพ สําหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือ MOU ครบ 2 ปี และความประสงค์ที่จะทํางานต่อในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คนงานสามารถขอวีซ่า และใบอนุญาตทํางานต่อไปได้อีก 2 ปี รวมเป็น 4 ปี เราพร้อมให้บริการและอํานวยความสะดวกให้กับนายจ้างในทุกอุตสาหกรรม ให้ดําเนินการต่อเอกสารกับลูกจ้างได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว ทันเวลา

ป.ไชยโย | บริการแจ้งเปลี่ยนย้ายนายจ้าง

บริการแจ้งเปลี่ยนย้ายนายจ้าง

บริการแจ้งเปลี่ยนย้ายนายจ้าง สําหรับแรงงาน MOU หรือแรงงานที่ขึ้นทะเบียนในประเทศแต่ต้องการเปลี่ยนย้ายนายจ้างจาก นายจ้างเก่า ไปยังนายจ้างใหม่ เนื่องจากหมดสัญญา หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนด

ป.ไชยโย | บริการแจ้งแรงงานต่างด้าวออกจากงาน

บริการแจ้งแรงงานต่างด้าวออกจากงาน

บริการดําเนินการ แจ้งแรงงานต่างด้าวออกจากงานให้แก่นายจ้าง ในกรณีที่ แรงงานทํางานครบกําหนดสัญญานําเข้าแรงงาน หรือกรณีนายจ้าง และแรงงานต้องการเลิกจ้าง หรือเปลี่ยนย้ายผู้ว่าจ้าง

ป.ไชยโย | บริการขึ้นทําเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. นอกเหนือจากการทํา MOU

บริการขึ้นทําเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. นอกเหนือจากการทํา MOU

บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งรัฐบาล จะประกาศให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว แล้วแต่กรณี ให้กับกลุ่มแรงงานที่ตกค้างอยู่ในประเทศ ที่ไม่สามารถทํา MOU ได้ และให้แรงงานนั้นสามารถกลับมาทํางานในระบบได้อย่างถูกต้องตาม กฏหมาย โดยการตรวจโรค ซื้อประกันสุขภาพ ยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทํางาน

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

© บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​.​ All right reserved