OUR
SERVICES​

จัดส่งแรงงานให้ผู้ประกอบการแล้ว เราจะดำเนินการหลังจากเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่อาจจะไม่เข้าใจกันระหวางแรงงานกับนายจ้าง​

 รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว
ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

นำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว

ด้วยระบบ MOU เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 100% 

 

 • PASSPORT
 • VISA (NON-LA) 2 ปี
 • ใบอนุญาตทำงาน        ( WORKPERMIT) 2 ปี
 • ตรวจสุขภาพ (HEALTH CHECK)

ให้บริการเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

 

 

 • ต่อใบอนุญาตทำงาน (WORKPERMIT)
 • เปลี่ยนนายจ้าง
 • แจ้งเข้าทำงาน
 • แจ้งออกจากงาน

ให้บริการเกี่ยวกับด้านการขอ วีซ่า และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

 • ต่อ VISA (NON-LA)
 • รายงานตัว 90 วัน
 • แจ้งที่พักอาศัย
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

บริหารจัดการดูแลแรงงานทั้งระบบ 

(Out Source)​

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou , รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว, ต้องการ แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou , รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว, ต้องการ แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

OUR
SERVICES​

จัดส่งแรงงานให้ผู้ประกอบการแล้ว เราจะดำเนินการหลังจากเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่อาจจะไม่เข้าใจกันระหวางแรงงานกับนายจ้าง​

 รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว
ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

นำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว

ด้วยระบบ MOU เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 100% 

 

 • PASSPORT
 • VISA (NON-LA) 2 ปี
 • ใบอนุญาตทำงาน        ( WORKPERMIT) 2 ปี
 • ตรวจสุขภาพ (HEALTH CHECK)

ให้บริการเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

 

 

 • ต่อใบอนุญาตทำงาน (WORKPERMIT)
 • เปลี่ยนนายจ้าง
 • แจ้งเข้าทำงาน
 • แจ้งออกจากงาน

ให้บริการเกี่ยวกับด้านการขอ วีซ่า และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

 • ต่อ VISA (NON-LA)
 • รายงานตัว 90 วัน
 • แจ้งที่พักอาศัย
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

บริหารจัดการดูแลแรงงานทั้งระบบ 

(Out Source)​

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

ขึ้นทะเบียนใหม่

ตามมติ ครม. 4 ส.ค 2563

ผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ ลาว กัมพูชา เมียนมา (ที่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน) ทำงานต่อในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ 2 ปี
เริ่ม 15 ม.ค. - 13 ก.พ. 64

การทำ MOU แต่ละสัญชาติ

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou