การทำ MOU RETUNE ทำอย่างไรบ้าง

19 December , 2023

การทำ MOU RETUNE ทำอย่างไรบ้าง

การทำ MOU RETUNE หมายถึง การทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ฉบับใหม่ เพื่อต่ออายุสัญญาจ้างMOU แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในไทยอยู่แล้ว โดยนายจ้างจะต้องยื่นคำขอต่อกรมการจัดหางานภายใน 60 วันก่อนวันครบกำหนดสัญญาจ้างแรงงาน

ขั้นตอนในการทำ MOU RETUNE มีดังนี้

1. นายจ้างต้องยื่นคำขอต่อกรมการจัดหางาน โดยสามารถยื่นได้ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน หรือแบบฟอร์มเอกสารที่กรมการจัดหางานกำหนด
2. กรมการจัดหางานจะตรวจสอบคุณสมบัติของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว
3. หากกรมการจัดหางานพิจารณาแล้วเห็นว่านายจ้างและแรงงานต่างด้าวมีคุณสมบัติครบถ้วน กรมการจัดหางานจะออกหนังสือตอบรับคำขอ
4. นายจ้างและแรงงานต่างด้าวต้องไปดำเนินการตรวจสุขภาพและขอใบอนุญาตทำงานที่สถานพยาบาลและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามลำดับ
5. เมื่อนายจ้างได้รับใบอนุญาตทำงานจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จะต้องนำใบอนุญาตทำงานไปยื่นต่อกรมการจัดหางานเพื่อลงนาม MOU RETUNE

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอทำ MOU RETUNE มีดังนี้

• สำเนาหนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าว
• ใบอนุญาตทำงานของMOU แรงงานต่างด้าว
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของนายจ้าง
• หนังสือรับรองการทำงานหรือใบแจ้งการจ้างของนายจ้าง
• หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาดำเนินการในการทำ MOU RETUNE ประมาณ 1 เดือน

ประโยชน์ของการทำ MOU RETUNE คือ MOU แรงงานต่างด้าว สามารถทำงานในไทยต่อไปได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และนายจ้างสามารถลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถามผ่าน LINE บริษัท คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

© บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​.​ All right reserved