การนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

25 December , 2023

การนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

การนำเข้าแรงงาน MOU หมายถึง การนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมา เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศต้นทางทั้งสาม

นายจ้างที่ประสงค์จะนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU จะต้องยื่นคำขอโควตาแรงงานต่างด้าวต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยสามารถระบุคุณสมบัติของแรงงานต่างด้าวที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็น เพศ จำนวนแรงงาน หรือแม้แต่ทักษะในการทำงาน

เมื่อได้รับโควตาแล้ว นายจ้างจะต้องยื่นขอหนังสือนำเข้า (Demand Letter) ต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้

• หนังสือรับรองการจดทะเบียนสถานประกอบการ 4 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างหรือผู้มีอำนาจลงนามแทน 4 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้างหรือผู้มีอำนาจลงนามแทน 4 ชุด
• แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ 1 ชุด
• ข้อมูลค่าแรงและสวัสดิการของแรงงาน
• รูปถ่ายลักษณะการทำงานและบริเวณที่พัก ห้องนอน และห้องน้ำ ของแรงงาน อย่างละ4-6รูป
• เอกสารรับเหมาก่อสร้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี 1 ชุด (ประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้าง)

ติดต่อสอบถามผ่าน LINE บริษัท คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

© บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​.​ All right reserved