บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็นบริษัทฯ ที่มีประการณ์ทำงานด้านแรงงานต่างด้าวมากว่า 10 ปี มีวัตถุประสงค์ เพื่อการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไข MOU และดำเนินการแก้ไขแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย ให้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล และเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ซึ่งสามารถทำงานอยู่ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยจะได้รับค่าแรงขั้นต่ำและสวัสดิการต่างๆ เหมือนแรงงานคนไทย ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุณภาพชีวิตของแรงงานที่ดีขึ้น และกำจัดปัญหา
การค้ามนุษย์ ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบัน ส่งผลเสียกับภาพลักษณ์ของประเทศ
เลขที่ใบอนุญาติ 0083/2560​

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou