บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou
งานต้องห้ามสำหรับต่างชาติในประเทศไทย

งานต้องห้ามสำหรับต่างชาติในประเทศไทย​

สำหรับในหลายๆด้านของประเทศไทยนั้น มีความรู้สึกยินดีต่อแรงงานต่างชาติที่ทำงานในอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีกฎและข้อห้ามบางประการที่ชาวต่างชาติต้องทำตาม โดยเฉพาะส่วนหนึ่งที่คำนึงถึงโอกาสในการจ้างงาน

 

ชาวต่างชาติสามารถทำงานในไทยได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ปกติแล้วพวกเขาต้องมี visa และใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง กฎหมายหลักเกี่ยวกับชาวต่างชาติทำงานในประเทศไทยเรียกว่าพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว (1978) และได้รับการแก้ไขในปี 2008 ชาวต่างชาติยังถูกจำกัดให้มีได้บางสายงานธุรกิจ ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของปี 1999 

 

ข้อบังคับของรัฐมนตรีได้ดำเนินการก่อน 23 กุมภาพันธ์ 2010 เพื่อระบุว่าชาวต่างชาติสามารถหรือไม่สามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่งเวลานั้นนับเป็น 2 ปีหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว 2008 อย่างไรก็ตาม จนกว่าจะมีข้อบังคับใหม่ของรัฐมนตรี ได้มีพระราชกฤษฎีกาสร้างขึ้นในปี 1979 ซึ่งห้ามชาวต่างชาติประกอบอาชีพ 37 ประการ บางอาชีพต้องห้ามเหล่านี้ได้มีการแก้ไขหรือลบทิ้ง ในเวลานี้ ชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในตำแหน่งเหล่านี้:

 

1. การใช้แรงงาน ยกเว้นการใช้แรงงานในเรือประมงภายใต้ประเภทด้านล่างต่อไปนี้

2. งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญงานเฉพาะสาขา หรืองานควบคุมดูแลฟาร์ม หรือการใช้แรงงานในเรือประมง โดยเฉพาะการประมงเรือเดินทะเล

3. งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่นๆ

4. งานแกะสลักไม้

5. งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ

6. งานขายของหน้าร้านและงานขายทอดตลาด

7. งานควบคุม ตรวจสอบ หรือให้บริการทางบัญชี ยกเว้นงานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว

8. งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย

9. งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย

10. งานทอผ้าด้วยมือ

11. งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่

12. งานทำกระดาษสาด้วยมือ

13. งานทำเครื่องเขิน

14. งานทำเครื่องดนตรีไทย

15. งานทำเครื่องถม

16. งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก

17. งานทำเครื่องลงหิน

18. งานทำตุ๊กตาไทย

19. งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม

20. งานทำบาตร

21. งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ

22. งานทำพระพุทธรูป

23. งานทำมีด

24. งานทำร่มกระดาษหรือผ้า

25. งานทำรองเท้า

26. งานทำหมวก

27. งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้นงานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

28. งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ไม่รวมงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ

29. งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ

30. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย

31. งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา

32. งานมวนบุหรี่ด้วยมือ

33. งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว

34. งานเร่ขายสินค้า และ งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ

35. งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ

36. งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ

37. งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกเว้นอนุญาโตตุลาการและงานเกี่ยวกับการปกป้องคดีในระดับอนุญาโตตุลาการ มอบข้อพิพาทแก่ผู้ปกครองกฎหมายภายใต้การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการว่าไม่ใช่กฎหมายไทย หรือในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นต้องบังคับใช้อนุญาโตตุลาการดังกล่าวในไทย

 

ข้อบังคับนี้ได้รับการแก้ไขและการประกาศใหม่ได้ทำขึ้นใน มิถุนายน 2018

 

​แหล่งที่มา : https://www.interactivethailand.com/labour/restricted-jobs-for-foreigners
http://www.thailawonline.com/en/others/labour-law/forbidden-occupations-for-foreigners-jobs.html 

 

 

 06-chaiyomanpower.com