บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

บริหาร จัดการ นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย​

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou , รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว, ต้องการ แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou , รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว, ต้องการ แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็นบริษัทฯ ที่มีประการณ์
ทำงานด้านแรงงานต่างด้าวมากว่า10 ปี มีวัตถุประสงค์ เพื่อการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไข MOU และดำเนินการแก้ไขแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทย
อย่างผิดกฎหมาย ให้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล และเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงาน
ถูกกฎหมาย ซึ่งสามารถทำงานอยู่ในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยจะได้รับค่าแรงขั้นต่ำและสวัสดิการต่างๆ 
เหมือนแรงงานคนไทย ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุณภาพชีวิตของแรงงานที่ดีขึ้น และกำจัดปัญหา
การค้ามนุษย์ ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบัน ส่งผลเสียกับภาพลักษณ์ของประเทศ
เลขที่ใบอนุญาติ 0083/2560​

คุณ ธีรศักดิ์ ไชยโย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou , รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว, ต้องการ แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou , รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว, ต้องการ แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

OUR
SERVICES​

จัดส่งแรงงานให้ผู้ประกอบการแล้ว เราจะดำเนินการหลังจากเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่อาจจะไม่เข้าใจกันระหวางแรงงานกับนายจ้าง​

 รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว
ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

นำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว

ด้วยระบบ MOU เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 100% 

 

 • PASSPORT
 • VISA (NON-LA) 2 ปี
 • ใบอนุญาตทำงาน        ( WORKPERMIT) 2 ปี
 • ตรวจสุขภาพ (HEALTH CHECK)

ให้บริการเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

 

 

 • ต่อใบอนุญาตทำงาน (WORKPERMIT)
 • เปลี่ยนนายจ้าง
 • แจ้งเข้าทำงาน
 • แจ้งออกจากงาน

ให้บริการเกี่ยวกับด้านการขอ วีซ่า และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

 • ต่อ VISA (NON-LA)

 • รายงานตัว 90 วัน

 • แจ้งที่พักอาศัย

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou , รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว, ต้องการ แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

การทำ MOU แต่ละสัญชาติ

หนังสือรับรองบริษัท​

ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

CONTACT US​

ส่ง​

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด

 

26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี
 

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

OUR CLIENT​

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

บริหารจัดการดูแลแรงงานทั้งระบบ 

(Out Source)​

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด

 

26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

ส่ง​

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

 • ดูแลเรื่องที่พักอาศัย
 • ดูแลเรื่องรถ รับ-ส่ง
 • อาหารเช้า วันที่เดินทางถึง
 • อบรมก่อนเข้าทำงาน
 • กรอกเอกสารสมัครงาน​
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว มติ ครม 29 ธ.ค.2563

ผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ ลาว กัมพูชา เมียนมา (ที่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน) ทำงานต่อในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ 2 ปี
เริ่ม 15 ม.ค. - 13 ก.พ. 64

หนังสือรับรองจาก

กระทรวงและสถานฑูต

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

ประกาศจาก ป.ไชยโย

 

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou