บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou
ชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยจำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยจำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง​

คำว่า “งาน” ตามกฎหมายไทยถูกบัญญัติไว้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งกิจกรรมทางกายและทางใจ ไม่ว่าจะได้รับเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น แม้แต่อาสาสมัครหรืองานการกุศลก็ยังจะต้องมีใบอนุญาตทำงาน

 

ถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติและต้องการที่จะทำงานในประเทศไทย คุณจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานต่างด้าว ซึ่งคุณต้องมีใบอนุญาตทำงานที่ออกโดยกรมการจัดหางาน, กระทรวงแรงงาน เว้นแต่จะอยู่ในข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว

 

อ้างอิงจากกฎหมายไทย ชาวต่างชาติสามารถทำงานภายในประเทศไทยได้ แต่จะมีปัจจัยต่างๆ เช่น ความมั่นคงแห่งชาติ เช่นเดียวกับความต้องการของแรงงานต่างด้าวในการพัฒนาประเทศที่จะถูกพิจารณา ภายใต้กฎหมายแรงงานต่างด้าว มีบางอาชีพที่ไม่รับชาวต่างชาติและเก็บไว้ให้สำหรับคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

 

สิ่งที่จำเป็นสำหรับชาวต่างชาติเพื่อทำงานในประเทศไทย

ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่ว่าจะมีวีซ่าประเภทไหนก็ตาม เว้นแต่พวกเขาจะมีใบอนุญาตทำงาน ใบอนุญาตทำงานเป็นเอกสารทางกฎหมายที่บ่งบอกถึงตำแหน่งของชาวต่างชาติ, อาชีพปัจจุบัน, หรือคำอธิบายอาชีพและบริษัทของไทยที่เขาทำงานอยู่ และยังสามารถใช้ได้เป็นใบอนุญาตเพื่อทำงานหรืออาชีพที่สามารถให้คนต่างชาติทำได้ในประเทศไทย

 

ในการที่จะได้รับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยนั้น ชาวต่างชาติจำเป็นต้องมี Initial Visa ซึ่งเป็นการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) และต้องได้รับก่อนที่จะเข้ามาในประเทศไทย เมื่อชาวต่างชาติมีการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวแล้ว เขาสามารถที่จะเริ่มดำเนินการทำใบอนุญาตต่อไปได้

ชาวต่างชาติมีสิทธ์ในการขอใบอนุญาตตราบใดที่เขามีการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว หรือมี Resident Visa, มีนายจ้างที่พร้อมจะให้เอกสารเพื่อทำใบอนุญาตทำงาน และอาชีพที่เขาทำอยู่ไม่ได้ถูกห้ามให้ชาวต่างชาติทำ กระบวนการทำใบอนุญาตทำงานจะใช้เวลา 7 วันทำการเพื่อทำให้สำเร็จ การสมัครรับใบอนุญาตทำงานนั้นจะได้รับการดำเนินการในสำนักงานกระทรวงแรงงาน

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้:

▪ รูปถ่าย 2 นิ้ว

▪ ใบรับรองแพทย์

▪ หนังสือเดินทางฉบับจริง

▪ หนังสือรับรองการจ้าง

▪ ปริญญาบัตร

▪ ที่อยู่ในประเทศไทย

 

นายจ้างจะต้องจัดหาสิ่งต่อไปนี้:

▪ หนังสือรับรองและวัตถุประสงค์ของบริษัท

▪ รายชื่อผู้ถือหุ้น

▪ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

▪ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบริษัท

▪ งบการเงิน

▪ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้อำนวยการและใบอนุญาตทำงานพร้อมลายเซ็น

▪ แผนที่สำนักงาน

▪ จดหมายจ้างงานที่บ่งบอกถึงตำแหน่งและเงินเดือนของผู้สมัคร

▪ สัญญาจ้างงาน

 

เมื่อได้รับแล้ว ชาวต่างชาติจะต้องนำใบอนุญาตมาทุกครั้งโดยเฉพาะในที่ทำงานและในชั่วโมงทำงาน โปรดรับรู้ว่าชาวต่างชาติจะสามารถทำงานและทำให้กับนายจ้างคนที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

คุณจำเป็นต้องตรวจสอบกับทางสถานเอกอัครราชฑูตไทยหรือสถานกงศุลก่อนที่จะเดินทาง เนื่องจากรายชื่อประเทศเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ เป็นเพราะว่าสำนักตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มและถอนประเทศตามสถานการณ์ คนต่างด้าวจางหลายๆประเทศที่ไม่มีข้อตกลงกับประเทศไทยจำเป็นต้องได้รับวีซ่าก่อนจะเข้ามาในประเทศไทย

 

แหล่งที่มา : http://www.thaiembassy.com/thailand/working-thailand.php

http://www.thaiembassy.com/thailand/work-permit-rules.php 

 

 05chaiyomanpower.com